Obchodní podmínky portálu inzerce.cz

 

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce na portálu inzerce.cz dostupném na adrese www.inzerce.cz. Provozovatelem tohoto portálu inzerce.cz je společnost: Online inzerce, s.r.o., U Půjčovny 2, Praha 1 110 00, IČO: 02215659, která je zapsaná v obchodním rejstříku a vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „poskytovatel“). Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 1. 1. 2015, obsahují ceníky poskytovatele a technické specifikace inzerce, které jsou dostupné na portálu inzerce.cz. Na veškerou inzerci objednanou třetími osobami se vztahují právě tyto obchodní podmínky.

2. Změna obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky a ceníky má právo jednostranně měnit pouze poskytoval a to v přiměřeném rozsahu. Pokud si poskytovatel nestanoví jiné datum účinnosti, změna obchodních podmínek je platná dnem jejich zpřístupnění na portálu Inzerce.cz.

2a) Objednatel může do třiceti dnů od zveřejnění nového znění obchodních podmínek a ceníků písemně oznámit poskytovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, v jiném případě se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od data účinnosti, které bylo stanovené.

2b) Tím, že objednatel uzavře smlouvu o inzerci prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

3. Přístupnost, srozumitelnost

3a) Objednatel prohlašuje, že před tím než uzavřel smlouvu,  mu byly veškeré obchodní podmínky s  předstihem, spolu s ostatními před smluvními informacemi objasněny. Objednatel se se zněním těchto podkladů řádně obeznámil a všechna ustanovení těchto obchodních podmínek mu byly jasné a srozumitelné.

3b) Všechny doložky, které by mohly být posouzeny v obchodních podmínkách jako neobvyklé nebo nesrozumitelné jsou navíc v textu za účelem jejich správného pochopení objednatelem zvýrazněny .

3c) Objednatel má přístup k těmto obchodním podmínkám na portálu Inzerce.cz . Doporučujeme objednateli tyto obchodní podmínky vytisknout a zajistit si tak kvalitní formu pro archivaci obchodních podmínek.

4. Definice

4a) Inzercí rozumíme sdělení osoby odlišené od poskytovatele, které není redakčním textem, šířené v médiích za finanční úplatu či jinou dohodnutou protihodnotu. Za inzerci se považují všechna sdělení třetích osob sepsaná v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb objednatele, nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností objednatele (soukromá inzerce).

4b) Objednatelem je jakákoliv právnická či fyzická osoba, která objedná šíření inzerce.

4c) K šíření inzerce dochází na základě smluv o inzerci nebo na základě rámcové smlouvy o inzerci a dílčích objednávek.

5. Uzavření smlouvy

5a) Objednatel si může objednat inzerci ústní objednávkou např. telefonicky, nebo písemnou objednávkou např. dopisem, e-mailem nebo faxem.

5b) V objednávce musí být údaje, které jsou dostačující k šíření inzerce, a to především identifikační údaje objednatele, datum zveřejnění, rozsah inzerce, druh inzerce dle ceníku poskytovatele a cenu inzerce.

5c) K tomu, aby byla uzavřena smlouva o inzerci dojde, když poskytovatel potvrdí objednávku, buďto ústně, nebo písemně. Když k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.

5d) Tím že objednatel spotřebitel uzavře smlouvu potvrzuje, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy poskytovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.

6. Rámcová smlouva

6a) Jestliže objednatel chce během určitého časového období zveřejnit určitý objem inzerce v jednom z médií, strany uzavřou rámcovou smlouvu o inzerci. V rámcové smlouvě se strany mohou dohodnout a určit individuální cenové podmínky inzerce a objemové benefity.

6b)  Za podmínek určených v rámcové smlouvě se budou objemové benefity objednateli poskytovat formou slevy z ceny nebo formou, kdy bude mít objednatel možnost bezplatně vkládat inzerce v období, na kterém se dohodnou. Poskytovatel určí formu poskytnutí objemových benefitů. Nárok objednatele na objemové benefity se nedá převést na třetí osoby. Poskytovatel po splnění podmínek ke vzniku nároku na slevu, vrátí objednateli příslušnou část zaplacené ceny inzerce, nebo objednatele písemně vyrozumí o podmínkách a rozsahu bezplatné inzerce.

6c) V případě, že objednatel neobjedná v termínu, který je sepsán v rámcové smlouvě, dohodnutý objem inzerce, nebo se dostane do prodlení s úhradou ceny inzerce, nárok objednatele na objemové benefity ztrácí svou platnost.

6d) Pokud objednatel neuplatní rozsah inzerce, který byl sepsaný v rámcové smlouvě  pro dané časové období, nemá povinnost uhradit cenu za sjednaný rozsah inzerce.

6e) V momentě, kdy rozsah inzerce, který objednatel získal na základě rámcové smlouvy překročí rozsah, objednatel je povinen na výzvu poskytovatele zaplatit cenu za inzerci, která překročila sjednaný rozsah. Tuto cenu musí zaplatit ve lhůtě 15ti dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele, pokud ve smlouvě není určeno jinak.

6f) Strany si mohou v rámcové smlouvě sjednat, že zadávání inzerce bude probíhat prostřednictvím importních programů a v takovém případě zadává inzerci na základě přidělených přístupových kódů do systému portálu Inzerce.cz objednatel. Současně musí objednatel zajistit, aby se přístupové kódy nedostaly a nebyly zneužity k třetím osobami.  Jakékoliv nedovolené použití kódu je povinen objednatel urychleně písemně oznámit poskytovateli, který kód zablokuje. Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce šířené na základě objednávek, ve kterých je zadán přidělený kód, a to bez ohledu na to komu byla inzerce poskytnuta nebo v čí prospěch šířena.


7. Podmínky objednání a zveřejnění Inzerce

7a) Podklady ke zveřejnění inzerce je objednatel odpovědný dodat včas. Tyto podklady musí splňovat technické specifikace inzerce určené poskytovatelem a zveřejněné na portálu Inzerce.cz. Objednatel je odpovědný včas aktualizovat nebo upravit podklady, pokud ho k tomu poskytovatel vyzve. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen podklady nijak archivovat ani vracet.

7b) Objednatel je odpovědný za to, co je v obsahu inzerce, že inzerce ani podklady k inzerci předané poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl nebo podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Poskytovatel má právo dostat od objednatele nahrazenou újmu nebo škodu, která mu vznikla v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

7c) Poskytovatel má právo nepřijmout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci nebo smlouvy rámcové v následujících případech:

·         inzerce bude v rozporu s obchodními zásadami poskytovatele nebo se zásadami inzerce uvedenými v Kodexu pro reklamu Rady pro reklamu;

·         (b) obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;

·         (c) podklady pro uveřejnění inzerce nebudou úplné nebo použitelné.

7d) Poskytovatel nemusí odůvodnit postup dle článku 7.3, pouze objednateli své rozhodnutí co nejdříve oznámí. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené postupem dle článku 7.3 této smlouvy.

8. Cena inzerce

8a) Cena inzerce je určena ceníky poskytovatele, které jsou zveřejněné na portálu Inzerce.cz.

8b) Cena inzerce je určena jinak pro soukromou a jinak pro komerční inzerci. Poskytovatel určí jednostranně, zda se jedná o inzerci soukromou a své rozhodnutí oznámí nejpozději při podpisu smlouvy o inzerci objednateli, který je povinen jej respektovat.

8c) Souběžně s cenou inzerce je objednatel povinen zaplatit i daň z přidané hodnoty v platné výši.

8d) Pokud v rámcové smlouvě není napsáno jinak, je cena inzerce splatná před zahájením šíření inzerce při uzavření smlouvy o inzerci.

8e) Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad, a pokud není těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou o inzerci stanovena jiná splatnost, faktura bude vystavena s patnáctidenní splatností ode dne jejího vystavení.

8f) V případě bezhotovostní platby je cena inzerce uhrazena v případě, kdy je připsána na účet poskytovatele.

 8g) Pokud není cena inzerce zaplacena včas, nebo vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel má právo odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření pozastavit, případně od smlouvy o inzerci nebo smlouvy rámcové odstoupit.

8h) Poskytovateli náleží storno poplatek ve 100% výši ceny objednané inzerce v následujících případech:

•          pokud objednatel dá výpověď smlouvy o inzerci;

•          pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy o inzerci z důvodu pozdního dodání nebo nedodání podkladů pro inzerci objednatelem;

•          pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy o inzerci z důvodu prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce.

9. Ukončení smlouvy

9a) Obě strany mají právo ukončit smlouvu o inzerci nebo rámcovou smlouvu. Tyto smlouvy končí písemnou  výpovědí, kterou doručí druhé straně a v ten moment nabývá jejich platnost. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených poskytovatelem.

9b) V případě, že je smlouva uzavřena jinde než v prostorech obvyklých k podnikání poskytovatele, má objednatel, který vystupuje při uzavření smlouvy o inzerci jako spotřebitel, právo od smlouvy o inzerci bez uvedení jakéhokoliv důvodu odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o inzerci. Proto, aby účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o inzerci byly platné, musí objednatel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy a informovat poskytovatele formou jednoznačného prohlášení. Na webových stránkách poskytovatele může najít objednatel vzorový formulář, který může použít pro odstoupení od smlouvy.

9c) Důrazný požadavek objednatele je, aby poskytovatel s poskytováním služeb dle smlouvy začal už během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti je objednatel, v případě odstoupení od smlouvy, povinen zaplatit poskytovateli částku, která odpovídá rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy objednatel informoval poskytovatele o odstoupení od smlouvy. Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10. Smluvní pokuty

10a) V momentě, že se objednatel opozdí s platbou ceny inzerce nebo její části, je poskytovatel oprávněn chtít po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dní od doručení písemné výzvy poskytovatele objednateli. Tímto uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele požadovat náhradu škody v plné výši.

10b) Všechny peněžité plnění objednatele je poskytovatelem využito nejprve k úhradě úroků z prodlení a poté v pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut objednatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o inzerci, kterou uzavřel s objednatelem.


11. Reklamace

11a) Poskytovatel odpovídá za veškeré chyby a vady inzerce v momentě špatného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli do pěti dnů od prvního šíření inzerce. V případě reklamace, která byla oprávněná, poskytovatel poskytne dle své volby buďto bezplatné šíření náhradní inzerce, nebo slevu z ceny inzerce.

11b) Výslovně se sjednává, že následující skutečnosti nepředstavují vadu inzerce a objednatel tak nebude mít žádný nárok požadovat slevu z ceny inzerce ani šíření náhradní inzerce:

·         odchylky v umístění inzerce v médiu oproti umístění uvedenému ve smlouvě o inzerci, pokud strany ve smlouvě nesjednají formou placené služby závazné umístění inzerce v médiu;

·         odchylky od rozsahu inzerce nepřesahující 10% oproti rozsahu inzerce uvedenému ve smlouvě o inzerci.

11c) Pokud k vadnému šíření inzerce došlo z níže uvedených důvodů, objednatel nemá nárok na žádnou úhradu:

·         v případě že, jsou podklady pro inzerci vadné, a vadnost nešla zjevně rozeznat při přijetí objednávky;

·         v případě zásahu vyšší moci, nebo události nezaviněné poskytovatelem.

11d) V momentě vážných provozních důvodů, nebo důvod vyšší moci si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se poskytovatel a objednatel  nedohodnou jinak, má poskytovatel v takovém případě právo zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.

12. Ostatní ustanovení

12a) Objednatel souhlasí s posíláním nevyžádaných obchodních sdělení poskytovatelem na jeho adresu či e-mailovou adresu, ale taktéž má právo tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat dle instrukcí uvedených v obchodním sdělení nebo písemně na adrese provozovny.

12b) Poskytovatel si vyhrazuje právo, že může kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu Inzerce.cz.

12c) Poskytovatel nemá odpovědnost za jakékoliv nedovolené zásahy do portálu Inzerce.cz, neoprávněný přístup k datům poskytovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu Inzerce.cz.

12d) Před ustanovením těchto podmínek mají přednost obě smlouvy- jak smlouva o inzerci tak i rámcová smlouva.

12e) Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.